ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ನಡವಳಿಗಳು

Home

ದಿನಾಂಕ ಸಭೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
22.09.2023 6ನೇ ಸಭೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
09.06.2022 5ನೇ ಸಭೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
07.09.2021 4ನೇ ಸಭೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
27.08.2020 3ನೇ ಸಭೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
20.06.2017 2ನೇ ಸಭೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
14.12.2016 1ನೇ ಸಭೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS