ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

Home

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
1.

ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್‍ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013ರ ಕಾಯ್ದೆ

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
2.

ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್‍ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013ರ ನಿಯಮಗಳು

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS