ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಡಿ.ಎಂ.ಎ (ಸ ಕ)

Home

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 ನಅಇ/287/ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ/2014 06.02.2015   2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೃಹಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ಪೌನಿ/ನಿನ/ಘವನಿ/27/04-05

12.01.2009  ಕರ್ತವ್ಯ  ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್

88/ಡಿಎಂಎ/15/ಎಸ್ ಡಬ್ಲುಎಂ/2013-14

08.01.2021

ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS