ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು

Home

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ

ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ (ಸಿವಿಲ್) ಸಂಖ್ಯೆ: 324/2020

20.10.2023

Dr. Balram singh V/s Union of India & Others

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನಲೋಡ್

ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ (ಸಿವಿಲ್) ಸಂಖ್ಯೆ: 583/2003 27.03.2014 Safai Karmchari Andolan & Others V/s Union of India & Others ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನಲೋಡ್
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS