ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ

Home

ಕ್ರ ಸಂ  ವಿಷಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‌‌ಲೋಡ್
1.  ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್‍ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013ರ ಕಾಯ್ದೆ ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
2.  ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್‍ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013ರ ನಿಯಮಗಳು ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS