ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

Back

RTI Statistics

0

ಸ್ವೀಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳು

 • ವಿವರ
 • 0

  ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)

  0

  ತಿರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳು

  ×
  ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS